Telefon

+123-456-7890

E-mail

mail@domain.com

Otevírací doba

Mon - Fri: 7AM - 7PM

· 80 léta 18. století
· období romantismu v umění
· orientace na Kanta
Johann Fichte (1762–1814)
· poznal se s Kantem (spis „Pokus o kritiku všeho zjevení“) → díky němu vydání kritiky „O důvodu naší víry v boží vládu ve světě“ a “Základ veškerého vědosloví“
· vědosloví nad všemi vědy
· vědosloví zkoumá samotné vědění, je to věda o vědách

dva znaky
· 2 směry →senzualismus, materialismus → to, co existuje a dá se smyslově ověřit

  • idealismus → věci odvozujeme z představy o věcích

· Byl subjektivní idealista → stanovil 2 pojmy
o JÁ → myslící subjekt, který vytváří ne-já
o NE-JÁ → vnější věci kolem „Já“
Friedrich W.J. Schnelling
· studoval starověkou filosofii
· pobyt v Lipsku → studoval zde přírodní vědy
· napsal: „Ideje k filosofii přírody“ a „O světové duši“
· německý romantik
· obrat od Kanta, Fichta, Spinozy a Hegela → katolický duchovní svět
· 1841 povolán k císaři od Berlína
· identity → polarity
o Subjektivní, ideový svět → duch = moudrost a umění navzájem se stýkají
o Objektivní, hmotný svět → příroda dualismus
· Absolutní jednota subjektu a objektu
· Příroda je nevědomou činností ducha a duch je sebeuvědomování
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
· obdiv k antice, nadšení z francouzské revoluce
· díla: „Věda o logice“
· setkal se s Napoleonem
· Díla:

  • „Fenomenologie ducha“ → vnitřní vývoj myšlení a vnitřní vývoj společnosti jsou v podstatě identické

· Světový duch → základ všeho → třístupňová Hegelova triáda
· Dialektika = nejen forma našeho myšlení, ale také zvláštní forma samopohybu skutečnosti, vývoj věcí v realitě
· Hérakleitos (jednota protikladů) + Fichte (Já a ne-já)
· Téze, antitéze a syntéze
vstupní brána
Karl Marx
• studoval práva v Bonnu a v Berlíne
• novinář, šéfredaktor Rýnské noviny
– dialektický materialismus
– východiska Marxova učení → anglická politická ekonomie (A. Smith)
→ osvícenství + utopičtí socialisté
– dialektika podle Hegela → metoda s jiným obsahem → zkoumání kdo co vlastní,
ekonomické poměry
– materialismus (kritika „Starého materialismu“)
– historický materialismus → zkoumá vývoj vlastnictví, ekonomie až od pravěku a jaký to
mělo vliv na mezilidské vztahy
– popisuje, jak svět vypadá, ale i jak se má změnit
– výrobní síly a výrobní vztahy
– popisuje vykořisťování a třídní boj
Další vývoj
– revizionistický (změna společnosti pomocí revoluce)
– revoluční (stalinismus a leninismus)Doporučené články